Aktualności i komunikaty


Koordynator do Spraw Dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku:

Rafał Szunke – tel. (81) 468-70-78


Świdnik  24.11.2021 r.

 KOMUNIKAT


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2021/2022, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych o konieczności podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia dla konstrukcji obiektów, oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Bezwzględnie należy usuwać zalegający na dachach śnieg i lód oraz nawisy lodowe (sople), które mogą mieć miejsce w przypadku ponadnormatywnych opadów.

Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo są: obiekty o lekkich konstrukcjach stalowych dachów, budynki  wielkopowierzchniowe, w których może przebywać ludność (centra handlowe, zadaszone baseny, hale sportowo-widowiskowe, hale produkcyjne itp.), obiekty nie użytkowane i nie remontowane od wielu lat, stwarzające potencjalne  zagrożenie oraz roboty budowlane, na które mogą mieć wpływ niskie temperatury. Niewłaściwe utrzymanie tych obiektów  przy gwałtownym ataku zimy, może być przyczyną osłabienia konstrukcji budynków, a tym samym doprowadzić do  katastrofy budowlanej. Obowiązek utrzymania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych w dobrym stanie  technicznym oraz jego bezpiecznego użytkowania wynika z art. 61 ustawy Prawo budowlane.

Równocześnie informuję, że koordynacja działań profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających do zapewnienia  bezpieczeństwa podczas okresu zimowego 2021/2022, realizowana będzie zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23  stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz.1464). Na szczeblu  wojewódzkim koordynacja realizacji zadań odbywać się będzie przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, który opracował zatwierdzone przez Wojewodę Lubelskiego „Zalecenia  do działań służb, inspekcji i straży w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczających  skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie zimowym 2021/2022 na terenie województwa lubelskiego” z dnia 5 listopada 2021 r., znak: ZK-III.68.5.17.2021.

Świdnik  24.11.2021 r.

 KOMUNIKAT


W związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom, właścicielom i użytkownikom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 61, art. 62 i art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). Zgodnie z art. 61 obiekt budowlany należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa  konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska itp. Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu, jego właściciel, zarządca lub użytkownik ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione. W szczególności należy zwrócić uwagę na konieczność poddania obiektu budowlanego kontroli okresowej stanu  technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz na usuwanie nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska na skutek  pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym bądź zatrucia gazem.   

Należy podkreślić, że ten kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a – ustawy Prawo budowlane).

 

Kontakt

e-budownictwo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
21–045 Świdnik
Al. Lotników Polskich 1
tel./fax: (81) 468-70-78
tel.: 721-220-420

e-mail: kancelaria@swidnik.pinb.gov.pl
Adres skrzynki epuap: PINBswidnik


Koordynator do Spraw Dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku:

Rafał Szunke – tel. (81) 468-70-78


Inspektor Ochrony Danych:
665-795-054
inspektor@ethna.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek:
7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 15:00


BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl